17 december 2007

Opdriftsprøve For Wayfarer

Skrevet af Jesper Nothlev
Visninger: 9282

 Ifølge SWS generalforsamlingsbeslutning juli 1988 kan opdriftsprøve nu foretages af ejeren.
(vedtages kun for eet år ad gangen).

Det er et krav at prøven overværes og attesteres af en SWS måler eller en ansvarlig person fra din lokale sejlklub, f. eks. den lokale måler, et bestyrelsesmedlem, sejladsudvalgsmedlem eller lign. Er du i tvivl om en person kan godkendes kan du henvende dig til chefmåleren, der i tvivlstilfælde vil konferere med komiteen.

 

Opdriftsprøven er beskrevet i regel 34 der derfor skal gengives her:

34 OPDRIFT.

34.1

Opdriftsrum. Skal være vandtætte. 
34.2 Huller og åbninger i opdriftsrummene. Ikke tilladt bortset fra de, der er specificeret i reglerne 15.5 og 20 (luger, inspektionshuller og drænhuller).
34.3 Opdriftsrum. Lugerne skal være anbragt sikkert på deres plads og lænsehullerne være effektivt tilproppede under kapsejlads.
34.4 Positive opdriftsenheder af lukket celle-plast-skum. Skal være sikkert fastgjort i skrog af GRP og komposite både på følgende måde (opdrift refererer til flydeevnen under nedsænkning i ferskvand).
 
a) Mk I og IA: En enhed, der giver en opdrift på mindst 81,65 kg i foropdriftsrummet. Ikke over to enheder, der giver en opdrift på mindst 40,82 kg tilsammen i agteropdriftsrummet.  
b) Mk II (ikke SD typer): En enhed, der giver en opdrift på mindst 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder, der giver en opdrift på ialt mindst 40,82 kg under hvert sidedæk agten for vantene. 
c) Alternativ for Mk IA og II (ikke SD typer). En enhed, der giver en opdrift på mindst 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder der giver en samlet opdrift på mindst 13,6 kg under hvert sidedæk og to enheder, der giver en samlet opdrift på mindst 54,42 kg tilsammen i agterrummet. Enhederne skal være anbragt som angivet i de officielle tegninger.
d) (Kun Mk II SD): Højst to enheder, der giver mindst 68,04 kg opdrift i forreste opdriftsrum. Højst to enheder, der giver mindst 54,42 kg opdrift i agterste opdriftsrum. 
34.5 Opdriftsprøve. Skal udføres efter regel 34.7 eller 34.8. 
34.6

Opdriftsudstyr ud over det i regel 34.1 og 34.4 anførte er tilladt, men skal fjernes mens prøven i 34.8 udføres.

34.7 Tøropdriftsprøve.(alternativ til 34.8). Udføres således: 
 
a) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og -lukkere.
b) Lænsehuller fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper, undtagen hvor slanger til en tryk/­vakuum frembringer og -måler er tilsluttet.
c) Udstyr til at frembringe og vurdere trykforskelle mellem opdriftsrummet og den omgivende atmosfære, inkl. et U-rørs måleinstrument med vandsøjle, skal forbindes med opdriftsrummet. 
d) Opdriftsrummet bibringes et så stort over- eller undertryk i forhold til atmosfæren, at der fremkommer en forskel i vandsøjlehøjderne i U-røret på mindst 127 mm. 
e) Efter at have isoleret opdriftsrummet fra tryk- eller vakuumfrembringeren, må den foran nævnte trykforskel på 127 mm ikke formindskes til 51 mm på kortere tid end 30 sekunder.
34.8 Vådopdriftsprøve.(alternativ til 34.7(ikke for SD typer)).
  Udføres således:
 
a) Opdriftsrummets sammenføjninger, lugepakninger og lukkere­. Effek­tiviteten under­søges.
b) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og -lukkere.
c) Lænsehullerne fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper.
d) Overskudsopdriftsudstyr iflg. regel 34.6 fjernes.
e) Båden skal flyde på siderne med mastetoppen i vand­skorpen. En vægt på mindst 113,4 kg skal trykke lodret ned på skro­get (f.eks. to personer). Efter mindst 5 min. under disse om­stæn­digheder med een essing under vand, gentages prøven i mindst 5 min. med den anden essing under vand.
f) Båden bringes til at flyde opret og vandfyldt med vand over toppen af sværdkisten, straks efter prøven i 34.8 (e). Den skal holdes under disse omstændigheder i mindst 10 min. og derefter tømmes.
g) Straks efter fuldførelsen af 34.8(f) undersøges op­drifts­rummene for væsentlige utætheder. Der må ikke være over 6,8 l vand i nogen af opdriftsrummene.
Iøvrigt henvises til klassereglerne der kan fås ved sekretæren. En beskrivel­se af udstyr til tørop­driftsprøven kan fås ved chefmåleren, men vådprøven kan klares uden specielt udstyr. Er du i tvivl om noget kan du henvende dig til din måler eller chefmåleren.
Tør/våd opdriftsprøve foretaget d.____________ på W ___________
Alle

 

34.7

 

Tøropdriftprøve, agtertank OK JA/NEJ  
Alle

 

34.7 Tøropdriftprøve, fortank OK  JA/NEJ  
A)IISD 34.8 Vådopdriftprøve, agtertank læk 6,8 l max.  
A)IISD 34.8 Vådopdriftprøve, fortank læk 6,8 l max.  
Alle

 

34.8(a)  Lugepakninger og -lukkere OK JA/NEJ

 

 
II

 

34.4  Skumopdrift under sidedæk  JA/NEJ   
IA
A)IISD

 

34.4  Alternativ opdrift: angiv iflg. 
regel 34.4(b) eller 34.4(c) 
 
Ejers Navn: __________________________________________________

 

Adresse: __________________________________________________

 


Underskrift:

__________________________________________________

 


Jeg bevidner hermed at opdriftsprøven er udført i henhold til
Wayfarer klassereglerne med tilfredsstillende resultat.

 

Navn:  __________________________________________________

 

Sejlklub:  __________________________________________________

 

Status:  __________________________________________________

 


Underskrift: 

__________________________________________________

 

(ovenstående kan udskrives og anvendes ved opdriftsprøve).

 

Adobe Acrobat (*.pdf) fil til udskrift:

Opdriftsprøve - skema.pdf

 

Hent Acrobat Reader til læsning af pdf-filer:

top